جزئیات فنی بیشتر در مورد FRP

جزئیات فنی بیشتر در مورد FRP
توانائی های فنی این نرم افزار عبارتند از:
1- طرح تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با درنظر گرفتن
• احتمال ترد شکنی مقاطع د