جزئیات بیشتر در مورد Wall

مقدمه
در نرم افزارETABS سه روش طراحي خمشي-فشاري براي مقاطع ديوارهاي برشي وجود دارد:
روش عمومي (General)
روش يکنواخت (Uniform)
روش ساده سازي بر حسب فشار و کشش (Simpli