مقدمه wall

مقدمه
فرایند طراحی تیرها و ستون ها در نرم افزار ETABS به صورت خودکار و با صرف کمترین زمان انجام می گردد اما هنگامی که نوبت طراحی دیوارهای برشی و المان های مرزی کنار آنهاست، زمان قابل توجهی برای میلگرد گذاری، طراحی و هماهنگ سازی دیوارها در طبقات صرف می گردد.