:
:
:


محصولات
ردیف نام محصول قیمت (ریال) سبد خرید
1
سازه 90 بیسیک
58,000,000
2
ارتقا از سازه 80 به سازه 90
48,000,000
3
ابزار دیواربرشی پیشرفته
38,000,000
4
ابزار فونداسیون پیشرفته
42,000,000
5
دیتایلر اجزاء غیرسازه ای - NSEجدید
24,000,000
6
دکتر سازه بتنی - Wall
38,000,000
7
دکترسازه بتنی - FRPجدید
170,000,000
8
فاکتور نامعینی - Red Factorجدید
48,000,000
9
بهینه ساز طراحی نامحدود
55,000,000
10
بهینه ساز طراحی 1000 المان
34,000,000
11
ارتقا از بهینه ساز 1000 المان به نامحدود
25,000,000
12
ارتقا از بهینه ساز 500 المان به نامحدود
38,000,000
13
ارتقا از بهینه ساز 500 به 1000 المان
26,500,000
14
شارژ خدمات S.U.M
این قیمت بعد از انقضاء خدمات SUM است.
اگر خدمات SUM فعال دارید، قیمت تمدید فقط 1 ملیون تومان در سال است.
42,000,000
جمع کل:
تمایل به دریافت فاکتور رسمی حاوی مالیات بر ارزش افزوده دارم
کد تخفیف:
برای خرید ابزار های دیوار برشی، فونداسیون و NSE لازم است سازه 90 بیسیک را همزمان و یا قبلا خریداری کرده باشید.