:
:
:


محصولات
ردیف نام محصول اشتراک 2 ماهه (ریال) دائمی (ریال)
1
سازه 90 بیسیک ورژن 1402
31,500,000
179,000,000
2
ارتقا از سازه 80 به سازه 90
100,000,000
3
ابزار دیواربرشی پیشرفته
14,000,000
75,000,000
4
ابزار فونداسیون پیشرفته
14,500,000
78,000,000
5
دیتایلر اجزاء غیرسازه ای - NSE
9,500,000
49,000,000
جمع کل:
کد تخفیف و یا معرف: